Samenwerken Of Samen Werken

Published Nov 13, 20
6 min read

Customer Journey In Kaart Brengen

Dit zal vaak het geval zijn wanneer de evaluatie politiek gevoelige onderwerpen betreft. betekenis waardepropositie. De evaluatie kan echter ook intern worden uitgevoerd of door betrokken partijen zelf (‘zelf’-evaluatie). Het plan wordt teruggekoppeld naar de opdrachtgever waarbij de vragen nog eens duidelijk de revue passeren en aangegeven wordt op welke wijze informatie zal worden verzameld (technieken, werkvormen) en getoetst (referentiemodel).

Bij de uitvoering van de evaluatie gaat het erom relevante informatie boven tafel te krijgen. Informatie verzamelen gebeurt in de vorm van de vooraf geplande documentreviews, interviews, workshops en andere technieken om data te verzamelen. Tijdens het proces van informatie verzamelen gaan de deelnemers inzien en begrijpen wat het doel is van de evaluatie.

Klantprofiel OpstellenCustomer Journey Voorbeeld

Zelf meedoen aan een dergelijk leerproces helpt communicatiepatronen te doorbreken. Alleen tijdens persoonlijke gesprekken vertellen wat mensen moeten doen is geen goede methode om tot gedragsverandering te komen. De projectmanager weet het best wat er tijdens het project heeft gespeeld en deze zou dan ook de evaluatie moeten doen. Als projecten worden gecontroleerd door een kwaliteitsafdeling, een stafafdeling of een andere (interne) dienst/dienstonderdeel haal je de verantwoordelijkheid weg bij de manager (betekenis waardepropositie).

Beter SamenwerkenStappen Customer Journey

(Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) Tijdens de uitvoering is het van belang dat zorgvuldig en discreet met de informatie wordt omgegaan. Wanneer met verschillende partijen wordt gesproken is het niet de bedoeling dat er vooraf al informatie uitlekt. Informatie die vroegtijdig gedeeld wordt, kan uit de context worden gehaald en heeft als extra risico dat de evaluatie niet valide meer is.

Mensen geven hun informatie in vertrouwen. Dit stelt eisen aan de integriteit van de teamleden die de evaluatie uitvoeren. Ook met de betrokken partijen moet worden afgesproken dat alle informatie vooralsnog vertrouwelijk is en niet naar buiten komt voordat de evaluatie is afgerond. betekenis waardepropositie. Na ieder interview en/of iedere workshop kan de verkregen informatie gezamenlijk binnen het team worden uitgewerkt en de voor de evaluatie relevante punten worden vastgesteld.

Wat Is Een Customer Journey

Bevat de informatie inderdaad de antwoorden op de geformuleerde vragen? Het kan zijn dat er nog informatie ontbreekt en in dat geval zal er nog aanvullende informatie verzameld moeten worden. Vervolgens wordt de informatie door het team verder geanalyseerd. Bij grote hoeveelheden informatie zijn aanvullende structureringstechnieken noodzakelijk. In hoofdstuk 6 zijn hiervoor zowel richtlijnen als tips opgenomen.

Customer Journey MapWaardepropositie En Positionering

Resultaat van deze stap is dan ook een hoeveelheid informatie op grond waarvan bevindingen worden opgesteld. De informatie kan ook best practices bevatten die men in de eindrapportage zeker zal moeten vermelden. Be rigorous, but communicate a spirit of common learning. We want projects to create the conditions for good business results, and the key reason for setting up evaluation activities is to maximize the probability of projects to complete as planned.

But do not follow them as a blinded horse. Understand the value and learn from it. (Uit: interview Paolo Cinelli, CIO IKEA) Het opstellen van de bevindingen is een zorgvuldig proces - betekenis waardepropositie. In eerste instantie worden ‘voorlopige’ bevindingen opgesteld, waarbij het van belang is dat iedere bevinding wordt gebaseerd op resultaten die uit meer dan één bron afkomstig zijn en die elkaar bevestigen.

Waarde Propositie CanvasEen Team

Bevindingen mogen niet verwijzen naar aanwijsbare personen en in de bewoording ervan moet het gebruik van (dis)kwalificaties in termen van ‘goed’ of ‘slecht’ worden vermeden. Ze moeten relevant zijn en in een zodanige vorm worden gegoten dat ze kunnen leiden tot (verbeter)acties. Het resultaat van deze fase is een verzameling van ‘voorlopige bevindingen’. betekenis waardepropositie.

Een bevinding wint aan kracht naarmate deze door verschillende bronnen wordt bevestigd. In de praktijk zullen de bevindingen door betrokkenen worden herkend en soms wordt nog aanvullend commentaar geleverd. Toch kan het voorkomen dat een bevinding niet wordt herkend of naar de mening van de betrokken partij niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Customer Journey Touchpoints

Het resultaat van deze fase is een verzameling van bevindingen die gebaseerd is op verschillende bronnen en in de praktijk wordt herkend en bevestigd (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Yarbrough et al., 2011). Het team stelt uiteindelijk de definitieve bevindingen op waarbij nogmaals wordt gelet op de zorgvuldigheid van de formulering. betekenis waardepropositie.

Hiermee wordt duidelijk wat de grondslag is voor de bevindingen. Aan de hand van de onderzoeksaanpak kunnen de bevindingen logisch worden gegroepeerd. Doorgaans wordt in de rapportage rekening gehouden met een zeker evenwicht tussen positieve bevindingen en de bevindingen die vragen om verbeteringen, zodat niet alleen maar een negatieve boodschap wordt gecommuniceerd. betekenis waardepropositie.

Een evaluatie moet een betrouwbare weergave zijn van de feiten en als er weinig positiefs te melden is, dan is het niet anders (Weiss, 1998; Russ-Eft & Preskill, 2009). In feite moet het evalueren onderdeel zijn van het managen van het project door de projectmanager. Een opdrachtgever is er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat projecten worden geëvalueerd.

Voor een goede borging is het nodig dat voor iedere bevinding ook een actie kan worden geformuleerd. Aan de hand van deze acties kan een verbeterplan worden opgesteld, dat de basis is voor de borging van de uitkomsten van de evaluatie. waardepropositie maken. In dit hoofdstuk is een generiek evaluatieproces beschreven, als kapstok voor de aanpak van evaluaties.

De stappen helpen als leidraad voor dit boek, en via de verwijzingen in de tekst kunnen de relevante hoofdstukken worden gevonden vanuit het hiervoor beschreven proces - betekenis waardepropositie (customer journey touchpoints). Wat de aanleiding ook is voor het houden van een evaluatie, het is belangrijk dat vanaf aanvang duidelijk is wat het doel van de evaluatie is en wat men met de evaluatie wenst te bereiken.

Customer Journey Mapping

De opdrachtgever is belangrijk bij het bepalen van de vragen waarop hij een antwoord wil hebben. betekenis waardepropositie. Deze vragen bepalen de scope, vorm en diepgang van de evaluatie. Hoe breder de scope en hoe groter de diepgang, des te meer middelen (tijd, geld, menskracht et cetera) beschikbaar moeten zijn voor het uitvoeren van de evaluatie.

Door het kiezen van de juiste technieken en werkvormen kan de uitvoering van de evaluatie doeltreffender, doelmatiger en kostenefficiënter worden uitgevoerd. Het referentiemodel en de technieken en werkvormen zijn het kader voor de wijze waarop de evaluatie wordt uitgevoerd en op basis waarvan de uiteindelijke bevindingen worden opgesteld. In het plan van aanpak worden doel, middelen, referentiemodel, werkvormen, technieken, teamsamenstelling en tijdpad voor de evaluatie beschreven.

Bij de daadwerkelijke uitvoering worden het gebruikte referentiemodel en de werkvormen en technieken in praktijk gebracht. Dit levert informatie op waaruit de bevindingen worden afgeleid die antwoord moeten geven op de vragen van de evaluatie. Het gebruikte referentiemodel en de technieken en werkvormen moeten de deelnemers bewust maken en hen tot inzichten brengen die bijdragen aan het evaluatiedoel.

Wil men vervolgens uit de verkregen informatie bevindingen kunnen afleiden, dan zullen deze bevindingen bij voorkeur uit méér dan één bron moeten kunnen worden bevestigd. Dat zal niet altijd lukken en bovendien bestaan er ook verschillen in de ‘hardheid’ van de bronnen. Een formele rapportage is een hardere bron dan bijvoorbeeld een gesprek of een interview (betekenis waardepropositie).

De bevindingen worden naar de betrokkenen teruggekoppeld en dienen door hen geverifieerd te worden voordat ze als definitieve bevindingen in een eindrapport worden gepresenteerd. journey map. Uit de bevindingen volgen de aanbevelingen, best practices en lessons learned. Zij worden samengevat en gepresenteerd in het evaluatierapport - betekenis waardepropositie. Om de aanbevelingen te borgen is het belangrijk om voor iedere bevinding ook een verbeteractie te formuleren, de basis voor een verbeterplan.

More from Coaching

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read