Training - Cursus Financiën Voor Or-leden

Gepubliceerd dec. 01, 21
6 min read

Or Cursus Financiën - Or En Financieel Beleid

Ook hebben we een bijeenkomst met de OR en de commissie VGW begeleid. Hierbij hebben we de methodiek van emergenetics gebruikt. Aan de hand van praktijkcasussen hebben we gesproken over verschillen in denk- en gedragsstijlen. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen. De OR en de VGW-commissie hebben de wederzijdse verwachtingen helder gemaakt, zodat er nog beter samengewerkt kan worden.

mei 2018 Deze ambtelijke organisatie werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. In april 2018 had de bijna geheel vernieuwde ondernemingsraad behoefte aan een goede introductie op het wettelijke kader waarbinnen de OR functioneert (training). Rechten van de or. Tijdens een tweedaagse training werd de basis van de WOR besproken en middels casussen uitgewerkt.

Financiën & Or

Ook leerden de OR-leden elkaar beter kennen en werden verwachtingen en ambities gedeeld. juli 2017 De ondernemingsraad van het NIP is in 2017 overgegaan naar een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook zijn er een aantal nieuwe leden aangesloten. Om een goede start te maken, heeft de PVT gekozen voor een training onder begeleiding van Haagse Beek, waarbij ook de directeur en de adviseur P&O aanwezig waren.

Training Inzicht In De Financiële GegevensOndernemingsraad Trainingen & Cursusssen

Naast aandacht voor de positie en rol van de PVT in de organisatie is dieper ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen een OR en een PVT. Tevens is de agenda voor het komende jaar besproken en zijn er concrete afspraken gemaakt over de manier van werken. Januari 2010 - april 2018 Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad.

Ondernemingsraad Trainingen & Cursusssen

Oude en nieuwe OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en zijn goed op de hoogte van de essentie van de Wet op de ondernemingsraden en hoe dit gekoppeld is aan onderwerpen die spelen binnen Logicx. Er is afgestemd wat de doelen, prioriteiten en bijbehorende interne werkwijze voor de komende periode zijn en hoe de communicatie met de directie en medewerkers vorm krijgt.

Voor de OR van AQUON heeft Haagse Beek een maatwerktraining ontwikkeld, gericht op de financiële bedrijfsvoering. Op basis van de begroting en jaarrekening is door Haagse Beek een modelmatige weergave gemaakt van de financiële dynamiek van de organisatie. De OR ambieert een grotere rol te vervullen in het begrotingsproces van AQUON en heeft tijdens deze training de benodigde kennis en vaardigheden opgedaan.

Or-cursus Financiën Voor De Or

Maarten, en Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tijdens een tweedaagse training is aandacht besteed aan de visie op medezeggenschap en het (wettelijke) kader waarbinnen medezeggenschap plaatsvindt. Tactische onderhandelingsstrategieën en gespreksvoering met bestuurder(s) zijn besproken, evenals het omgaan met verwachtingen uit de achterban en het vergaren van input. Aan de hand van DISC-profielen hebben de leden van de personeelsraad elkaars kwaliteiten en voorkeuren beter leren kennen.

Maart 2017 - augustus 2019 De OR wilde zich goed voorbereiden op de op handen zijnde reorganisatie, om tijdens de organisatieveranderingen de rol van medezeggenschap zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Na een grondige analyse van de plannen van de directie heeft de OR zich beraad op een plan van aanpak (cursus).

Or En Financiële Cijfers - Trainingen

Na een verandering van de organisatiestructuur volgens de aanpak van 'organisch veranderen', kwam de OR opnieuw bij elkaar om zich te bezinnen op de ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarbij keek de OR ook naar het eigen functioneren. De training leverde de OR een strategie op voor de komende periode met concrete interventies voor de OR en duidelijkheid over welke rol van de OR het beste bij welke interventie past (Ondernemingsraad - Cursussen & Trainingen).

Haagse Beek heeft de OR geadviseerd over de organisatiekundige elementen van de aanvraag. Op basis van het advies van de OR heeft de bestuurder het definitieve organisatiebesluit genomen. Dit betekent onder meer dat medewerkers in de nieuwe organisatie-inrichting worden geplaatst. De OR heeft Haagse Beek voorgedragen om namens de OR deel te nemen aan de plaatsingsadviescommissie (PAC) - cursus.

Training - Cursus Financiën Voor Or-leden

Zo hebben we tijdens een tweedaagse training in 2018 met de ondernemingsraad teruggeblikt op de afgelopen periode van medezeggenschap. De behaalde successen zijn met elkaar gevierd, maar er is ook gekeken naar wat is blijven liggen. De OR kroop in de huid van de bestuurder, om zo een beter beeld te krijgen van zijn belangen en de samenwerking en communicatie met de bestuurder te kunnen verbeteren.

Met deze kritische succesfactoren (wat werkt wel/niet?) in het achterhoofd heeft de OR met elkaar afspraken gemaakt over doelstellingen voor de komende periode en de interne werkwijze. Tevens heeft de verkiezing van een nieuwe voorzitter plaatsgevonden. Als vervolg hierop verzorgden wij een training over presenteren en communicatie. Vragen die centraal stonden waren: hoe voorkom je dat verschil van inzicht binnen de OR leidt tot een verdeelde boodschap naar buiten en hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk OR-leden een actieve rol hebben in de communicatie? Tijdens de laatste training hebben we met de OR teruggekeken op het afgelopen jaar en de resultaten die de OR behaald heeft, en vooruitgekeken naar wat de OR het komende jaar te wachten staat.

Medezeggenschap En Or - Opleidingen En Trainingen

In de training is ingezet op het scherp krijgen van gezamenlijke beelden en verwachtingen. Omdat de OR het strategisch functioneren wil versterken, is tevens ingegaan op het goed kunnen beargumenteren van standpunten en het onderhandelen met de bestuurder. De voorzitter en secretaris van de OR zijn, samen met de voorzitter en secretaris van PI Ter Apel, specifiek getraind op relevante onderwerpen waar zij in hun functie mee te maken krijgen.

Or En Financiële Cijfers - TrainingenFinanciële Informatie En De Ondernemingsraad

Tijdens een trainingsdag zijn we ingegaan op de rol van de OR in een reorganisatie en het omgaan met weerstand van medewerkers. Met een concreet plan van aanpak heeft de OR een goede basis gelegd voor de aankomende periode. December 2018 Met de ondernemingsraad van het Landelijk Parket is stilgestaan bij het medewerkersparticipatieonderzoek en de rol die de OR zal vervullen tijdens en na het onderzoek.

Training Or En Financiën In 2 Dagen

Ook is ingegaan op hoe innovatie in publieke organisaties tot stand kan worden gebracht. Om de onderlinge samenwerking te verbeteren is een analyse gemaakt van de sterke en zwakke punten van het team. Oktober 2017 - juni 2018 Met de departementale ondernemingsraad is tijdens een bijeenkomst in 2017 gewerkt aan het verder professionaliseren van de medezeggenschap.

Ook hebben we de strategie van de DOR tegen het licht gehouden en nagedacht over wat de komst van een nieuwe SG, als gesprekspartner van de DOR, betekent. Maart 2018 - december 2019 Wij begeleidden de bestuurder en ondernemingsraad bij het opstellen van een businesscase omtrent de huisvesting. De Raad komt voort uit een fusie van Raden en werkt als organisatie nog steeds vanuit verschillende locaties in het land.

Financiën & Or

De vraag is wat daarvan de opbrengsten zouden zijn, onder meer financieel, in relatie tot de consequenties voor de medewerkers. Ook wordt het rechtsbijstandsstelsel mogelijk gewijzigd, wat consequenties heeft voor het inrichten van de organisatie. Tijdens dit traject zaten bestuurder en ondernemingsraad samen in de 'cockpit'. Per onderdeel van het traject formuleerden zij gezamenlijk welke organisatie- of inrichtingsvraag beantwoord moest worden om de businesscase te kunnen maken en welke medewerkers op welke manier een bijdrage moesten leveren aan de beantwoording.De businesscase vormt de basis voor het verandertraject en programmamanagement van de Raad voor de komende jaren. Maart 2017 Haagse Beek heeft een trainingsdag voor de ondernemingsraad verzorgd. De OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en hun motivaties en ambities met elkaar gedeeld (training). Ook hebben ze meer inzicht gekregen in de Wet op de ondernemingsraden.

Meer van Coaching

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read