Or-cursus: Inzicht In De Financiële Cyclus (Online)

Gepubliceerd jan. 10, 22
6 min read

Financiële Basiskennis Voor De Or - atim.eu

7 Tips Om Als Or Grip Te Krijgen Op De Organisatie-begroting  Or Training En Advies - atim.eu

Ze hebben allemaal hun eigen regels en verplichtingen. Adviesrecht van de OROver belangrijke besluiten moet de werkgever verplicht schriftelijk advies vragen aan de ondernemingsraad. Dit zijn besluiten die financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf. Bijvoorbeeld een fusie met een ander bedrijf, grote milieumaatregelen of het benoemen van bestuurders.

Als de werkgever iets anders beslist dan het advies, dan moet hij uitleggen waarom hij dat besluit heeft genomen - opleiding. En de werkgever moet een maand wachten om het besluit uit te voeren. Instemmingsrecht van de ORDe werkgever moet schriftelijk instemming aan de OR vragen als hij nieuwe regelingen wil invoeren. cursus.

Financiële Training - Atim

Voorbeelden zijn winstregelingen, een klokkenluidersregeling en regelingen voor personeelsbeoordelingen en opleidingen. De werkgever mag wijzigingen in deze regelingen pas doorvoeren als de OR heeft ingestemd. Initiatiefrecht van de ORDe ondernemingsraad mag ook zelf advies geven over zaken die zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over vertrouwenspersonen, uniformen of lunchbijdrages. De werkgever mag dit advies overnemen of negeren.

De werkgever moet ook 2 keer per jaar overleggen met de OR. Verder moet de werkgever alle informatie die de OR nodig heeft geven, als de OR daarom vraagt. Alle afspraken die de OR maakt met de werkgever moeten schriftelijk worden vastgelegd. Ondernemingsraad en strategische vraagstukken, De ondernemingsraad houdt zich, naast de dagelijkse gang van zaken, ook bezig met strategische vraagstukken.

Or Training - atim.eu

Als het bestuur een besluit wil nemen, wordt dit meestal eerst voorgelegd aan het management en toezichthouders, later aan de or. Om de ondernemingsraad goed én op het juiste moment aan te haken op lange termijn plannen, ontwikkelde de Sociaal Economische Raad (SER) een handreiking. Die lees je hier.

CT² is een Coach, Sander organisatie.

Financieel Beleid De Ondernemingsraad En De Eigen Cijfers - atim.eu

‘Significant verbeteren van je liquiditeit door het sturen van je cashflow’. Na deze training ben je in staat op eigen kracht de kasstroom (cashflow) van je bedrijf te sturen, waardoor de liquiditeit van je onderneming significant verbetert met als direct gevolg een hogere winst en verzekerde continuïteit. De Coronacrisis heeft menig onderneming op zijn grondvesten doen schudden.

De huidige situatie in ondernemend Nederland is op z’n zachts gezegd ‘uitdagend’. Bedrijven die begin 2020 nog financieel gezond waren hebben grote klappen te verwerken gekregen. Heb je gebruik gemaakt van een (tijdelijke) lening dan staat één ding vast: een lening moet worden terugbetaald. Dit terugbetalen komt bovenop de reeds aanwezige betaalverplichtingen en gaat dus ten koste van je liquiditeit - Cursus Ondernemingsraad.

Or Cursus Financiën - Or En Financieel Beleid - Atim

Je kunt je Euro maar 1 x uitgeven, dus zorg dat je het aan de juiste zaken besteedt! Als verantwoordelijk bedrijfsleider, financieel manager, maar ook als OR-lid maak je je misschien wel zorgen - basiscursus. Want hoe staat het er financieel voor bij jullie? Vragen die je misschien bezighouden: Kunnen we al onze rekeningen wel op tijd betalen? Beschikt ons bedrijf wel over voldoende liquide middelen? Komen we nooit op bepaalde momenten liquiditeit tekort? Wat betekent dit voor de mensen en de continuiteit? Hebben we inzicht in waar ons geld aan wordt uitgegeven? Of varen we deels in de mist? Juist in tijden als deze is het belangrijk vat op je financiële positie te hebben.

Dan is het nodig om te weten waar je financieel aan toe bent. Dan is financiële kennis goud waard - ondernemingsraad. Daarom hebben we de training Financieel Gezond?! ontwikkeld, om organisaties te helpen bij het financieel gezond krijgen van hun bedrijf en hen te verzekeren van een stabiele toekomst. Drie thema’s komen aan bod: (Kennis is de basis van gezond financieel management.

Or Training

Training Of Scholing Voor De Ondernemingsraad - AtimTraining Voor De Ondernemingsraad - Basis En Beleid - atim.eu

(Je kunt veel kennis hebben, die moet je ook wel in (durven) zetten. Cash-flow-management betekent ook duidelijke keuzes maken. Soms moet je nee zeggen tegen voorstellen van medewerkers of je moet scherp onderhandelen met leveranciers. Daar word je niet per se populair van, maar het helpt je wel je bedrijf gezond te maken.

(Een van de trainers is jarenlang als Algemeen Directeur zelf verantwoordelijk geweest voor het financiële huishouden van een middelgroot bedrijf (300 medewerkers) (cursus). Hij kent het klappen van de zweep als geen ander en kan op veel vragen antwoord geven en je voorzien van een schat aan praktische tips). Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die vanuit zijn/haar rol in de onderneming te maken heeft met het opzetten, uitvoeren en/of toetsen van budgetten, financiële doelstellingen, realiseren van besparingen, het (her)inrichten van de organisatie en/of het uitvoeren van projecten.

Inzicht In Bedrijfsresultaten En Financiën Voor Or-leden

De training is geen Sales-, HR- of IT-training, echter de ‘kasstromen & kosten’ die te maken hebben met Sales, HR en IT zijn wel degelijk onderdeel van de training. Hierdoor is de training ook zeer geschikt voor Sales-, HR- en IT-managers die verantwoordelijk zijn voor intern kostenbudget. Specifieke financiële voorkennis is niet noodzakelijk.

Uiteraard werk je samen met je collega’s om de verbeteringen tot stand te brengen. Aan bod komt ook op welke wijze de samenwerking met de controller, de afdelingsleiding, inkoper en het Management Team effectief plaatsvindt zodat de resultaten samen continu worden behaald. Oh ja; vooral niet vergeten: het verbeteren van je liquiditeit is naast noodzakelijk ook gewoon leuk, want iedereen in het bedrijf kan een bijdrage leveren! Vergeet de successen niet te vieren! We hebben op dit moment 2 trainingen gepland staan: 9 en 10 september (inclusief 1x overnachting) en 6 oktober.

Welke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad (Or)? - Atim

Wat is een goede ondernemingsraad?

Daarnaast heeft een or een stimulerende taak. Hij bevordert dat: - er voldoende werkoverleg is; - er goede arbeidsomstandigheden zijn; - regels voor arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden en rusttijden worden nageleefd; - medewerkers gelijk behandeld worden. De or heeft een aantal bevoegdheden.

Wat kan de ondernemingsraad voor je doen?

De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

Waarom een Medezeggenschapsraad?

Waarom een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad? Met een medezeggenschap zoals een pvt of een OR hebben de medewerkers meer te zeggen in een bedrijf. Een pvt of OR komt op voor jouw belangen en rechten als personeel. Zo is er meer balans tussen het management en de medewerkers.

Is de ondernemingsraad iets voor mij?

De OR is een goede training Een lidmaatschap van de OR is een gratis training in onderhandelingstechnieken. Baars: 'In de OR kun je andere vaardigheden aanspreken of ontwikkelen dan in je normale werk, zoals onderhandelen en argumenteren. ' De Leeuw: 'Ook samenwerken en luisteren is van groot belang. '

Waaruit bestaat een OR?

Ondernemingen en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Deze raad bestaat uit eigen werknemers die namens het personeel overleggen met directie of bestuur. Zo hebben werknemers inspraak en kunnen zij bijdragen aan het goed functioneren van het bedrijf.

Wat is een medezeggenschap?

Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent. De meest bekende vorm is een ondernemingsraad, afgekort OR. Dit is een vertegenwoordiging van werknemers in een organisatie.

Wat houd adviesrecht in?

Adviesrecht (artikel 25 WOR) Het adviesrecht heeft betrekking op voorgenomen besluiten van financieel-economische en/of bedrijfsorganisatorische aard. In het eerste lid van artikel 25 WOR is een uitputtende lijst opgenomen van aangelegenheden die onder het adviesrecht van de ondernemingsraad vallen.

Wat houd instemmingsrecht in?

Het instemmingsrecht zou ook het recht om 'mee te beslissen' genoemd kunnen worden. Op basis van het instemmingsrecht kan de ondernemingsraad een bindend oordeel uitspreken over een aantal onderwerpen van sociaal beleid.

Wat is het belang van medezeggenschap?

Het belang van medezeggenschap Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken.

Wat is goede medezeggenschap?

Goede medezeggenschap houdt in dat bestuurder en OR als gelijkwaardige partners overleggen. en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Inherent aan een organisatie is dat tussen werkgever en zijn medewerkers een gezagsverhouding bestaat. De WOR gaat uit van gelijkwaardige gesprekspartners.

3 dagen training dus! Start 9. 30 uur, einde 16. 30 uur (dag 1 eindigt om 18. 30 uur). In de training wordt in kleine groepen met afwisselende werkvormen geoefend, met eigen praktijkvoorbeelden onder begeleiding van ervaren trainers. Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn (midden van het land). Na afloop van de training: Heb je inzicht in je cashflow Weet jij waar je je liquiditeit kunt verbeteren Kom je met een verbeterplan op de zaak Zet je direct liquiditeit-verbeteracties uit Begrijp je de samenhang met andere afdelingen Werk je samen om doelen te bepalen en te bereiken Draag je bij aan de continuïteit van de onderneming Heb je inzicht over de bereikte scores Ben je in staat om continu te liquiditeit te beheersen Communiceer je je scores en vier je je succes Euro 1.

Or-cursus Financiën Voor De Or - AtimOr En Financieel Beleid - Training - Atim

Jan Hille heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder “Waarom zeggen wij niet wat wij vinden? Op naar een open en veilige bedrijfscultuur” DAG 1 ; INZICHT IN MATERIE Opzet van jouw individuele verbeterplan. Begrippen Jaarrekening & Balans Kengetallen Winst – en verliesrekening of Resultaatrekening Kasstroom Budget Managen van Liquiditeit Contractmanagement Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Voorraadbeheer First Time Right / Quality OPEX/CAPEX Kopen of Leasen Sale & lease back ‘ Verkoop’ cashflow aspecten ‘ IT’ cashflow aspecten ‘ HR’ cashflow aspecten Einde dag 1: Mijn persoonlijke doelstelling geformuleerd DAG 2: UITVOERING Uitwerken van je persoonlijke doelstellingen: Management Technieken Verdieping van materie Verdieping hoe om te gaan met weerstanden en conflict Onderhandelingsvaardigheden Communicatie & rapportage Einde dag 2: Gereed S.M.A.R.T.

Financiële Training Ondernemingsraad - atim.eu

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams. OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod (basiscursus). ondernemingsraad.

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read