Klantprofiel Opstellen

Published Nov 11, 20
6 min read

Symbolische Waarde

Welke KPI‟s staan centraal in de strategie van een winkelvastgoedbelegger? 2. 3. Hoe is het businessmodel van een winkelvastgoedbelegger opgebouwd? Hoofdstuk 3 (Theorie middels literatuurstudie) 3. 1. Hoe is het businessmodel van een fysieke retailer opgebouwd? 3 - overleggen en samenwerken. 2. Welke ontwikkelingen vinden er plaats op de retailmarkt? 3. 3. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op de rol van het winkelvastgoed binnen het businessmodel van de fysieke retailer?16Hoofdstuk 4 (Theorie middels literatuurstudie) 4.

Wat zijn de ontwikkelingen binnen het consumentengedrag? 4. 2. Welke klantwaarden van de consument zijn van belang voor de omzet in een winkelcentrum? 4. 3. Hoe ziet de Customer Journey Map van de hedendaagse consument eruit en welke rol speelt de fysieke winkel hierin? Hoofdstuk 5 (Analyse op basis van literatuurstudie) 5.

Wat zijn de kwalitatieve uitdagingen van de sector gedefinieerd op basis van trends en ontwikkelingen aan de vraagbodzijde? 5. 2. Welke bouwstenen in het BCM worden op dit moment niet goed ingevuld? 5. 3. Welke KPI‟s dienen als uitgangspunt genomen te worden om de klantwaarde centraal te stellen in het BCM van de winkelvastgoedbelegger? 5.

Wat kan de winkelvastgoedsector leren van businessmodellen in aanverwante branches? 5. 5. Hoe dienen de negen bouwstenen van het BCM ingevuld te worden op basis van de uitkomsten van de theoretische analyse? Hoofdstuk 6 (Praktijk middels interviews. Hierna analyse en confrontatie) 6. 1 - overleggen en samenwerken. Welke elementen uit bestaande businessmodellen zouden experts uit het retaillandschap veranderen? 6.

Is er verschil aanwezig hierin tussen de verschillende partijen (vastgoed, retailer fysiek, retail online) ten aanzien van het gewenste businessmodel? 6. 3. Hoe vertaalt de theorie en praktijk zich in een aangepast businessmodel? Hoofdstuk 7 (Conclusie) 7. 1. Welke conclusie kan getrokken worden ten aanzien van het aanbrengen van wijzigingen in het businessmodel van een belegger in winkelvastgoed met klantwaarde als uitgangspunt? 7.

Wat Is Waardepropositie

SamenwerkenCustomer Journey Stappen

Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden? In het figuur op de volgende pagina zijn de te doorlopen stappen weergegeven. 17181.5 ONDERZOEKSAFBAKENING De scriptie start bij het businessmodel van een belegger in winkelcentra om de verschillende elementen hiervan te beoordelen. klantreis in kaart brengen. Het onderwerp raakt hierdoor een breed en gelaagd probleemveld (overleggen en samenwerken). Onderstaande onderzoeksafbakening is daarom van belang.

De focus ligt hierdoor op Nederlandse recreatieve winkelcentra van circa 15. 000 m2 en groter, die in eigendom zijn bij één partij met een centraal georganiseerd (operationeel) management. Kleinere centra met een focus op frequent benodigde artikelen zullen minder effect ondervinden van de toegenomen concurrentie zoals beschreven in paragraaf 1.

en zullen daarom buiten beschouwing worden gelaten in dit onderzoek. Beleggingsproces Het beleggingsproces van een belegger bestaat uit meerdere fases beginnend bij de aankoop van een bestaand winkelcentrum of van een nieuw te ontwikkelen winkelcentrum. Gezien de ontwikkeling van de winkelvastgoedmarkt zal de focus liggen op de exploitatie- en herontwikkelingsfase uit het beleggingsproces.

Na de opzet van het aangepaste businessmodel zal beoordeeld worden of dit leidt tot een eventuele aanpassing van het verdienmodel (samenwerken of samen werken). De mogelijke effecten van de wijzigingen in het verdienmodel ten aanzien van de bestaande taxatierichtlijnen worden daarna geanalyseerd. Wet- en regelgeving In dit onderzoek worden de bestaande (huur)wetgeving en fiscale regelgeving voor een beursgenoteerd winkelvastgoedfonds buiten beschouwing gelaten.

Beleggers in winkelvastgoed hebben jarenlang met name gekeken naar de wensen van de aandeelhouders en zagen winkelcentra als een financieel product. Winkelvastgoedontwikkelaars zagen de beleggers als belangrijkste klant en realiseerden winkelcentra die aansloten op hun behoeften, centra met lange vaste huurcontracten en een hoog percentage landelijk filiaalbedrijf. Beursgenoteerde winkelvastgoedbeleggers, die ieder kwartaal hun cijfers moeten publiceren, hadden met name oog voor winstoptimalisatie op de korte termijn in plaats van winstmaximalisatie op de langere termijn om zo ieder kwartaal weer goede cijfers te laten zien.

Klantreis In Kaart Brengen

Waardepropositie ModelWat Is De Waardepropositie

Zowel het aantal vierkante meters aan winkelvloeroppervlak nam toe als de financiële inkomsten uit verhuur. Dit waren de twee belangrijkste peilers onder het business- en verdienmodel in de sector. Echter de omzetgroei is tot stilstand gekomen binnen de fysieke retailsector, mede door de effecten van het online winkelen. Bovendien is de macht in de retailsector de afgelopen decennia verschoven van groothandel naar retailer naar uiteindelijk de consument (van Tongeren, 2013).

Het businessmodel van de winkelvastgoedbelegger zal als gevolg hiervan aangepast moeten worden. In de literatuur zijn de businessmodellen onder de winkelvastgoedmarkt niet of nauwelijks beschreven. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst het functioneren van de winkelvastgoedmarkt in kaart gebracht en de strategie en businessmodellen met betrekking tot de winkelvastgoedmarkt geïnventariseerd.

FUNCTIONEREN WINKELVASTGOEDMARKT Het functioneren van de winkelvastgoedmarkt is tot op heden geënt op de bedrijfsvoeringen van de winkelvastgoedbelegger en de detaillist. Van Gool et al. (2007, pp 75-76) definieert de winkelvastgoedmarkt dan ook als volgt: „Het gedeelte van de markt voor commercieel onroerend goed waarop verhandeling plaatsvindt van panden met een detailhandelsfunctie en van de detailhandel daarin.

In figuur 7 wordt dit weergegeven. 20Figuur 7. Samenkomende businessmodellen op de winkelvastgoedmarkt (de Kroon, 2002)Uit figuur 7 blijkt dat de geldstroom binnen de winkelvastgoedmarkt, die uiteindelijk bij de belegger van het winkelcentrum terecht moet komen, start bij de consument. Met andere woorden, consumenten moeten aankopen komen doen, wil er sprake zijn van detailhandel en winkelvastgoed.

De detailhandelsmarkt: de geldstroom richting de belegger komt op gang als de consument besluit om te kiezen voor zijn winkelcentrum en daarbinnen zijn aankopen doet bij de retailer. De retailer tracht een beoogde hoge winst te realiseren met een bedrijfsvoering gericht op het in een concurrerende markt aanbieden van verschillende producten aan de consument.

Wat Is Samenwerken

Wat Is SamenwerkenCustomer Journey Voorbeeld
Samenwerken In Een TeamCustomer Journey Touchpoints

2 - overleggen en samenwerken. Hier dient de tweede geldstroom zich aan, namelijk het betalen van de huur door de retailer aan de belegger voor de huisvesting - customer journey stappen. Het exploiteren van de winkelunits vindt plaats op de winkelverhuurmarkt. 3. Hier vindt de derde stap plaats binnen de geldstroom als de belegger kosten maakt om het winkelcentrum te exploiteren en/of te optimaliseren.

Resultaat van de exploitatie- en investeringcyclus is de optimalisatie van de netto huurinkomsten, waardoor zowel het direct als indirect rendement zal toenemen op de winkelbeleggingsmarkt (overleggen en samenwerken). De belegger is dus gebaat bij een maximale bezoekersstroom in haar winkelcentra, aangezien dit indirect gevolgen heeft voor de hoogte van de huurinkomsten. Als de consument niet „verleid‟ kan worden om producten te kopen of een bepaalde behoefte in te vullen (horeca of leisure), dan stopt de geldstroom binnen de winkelvastgoedmarkt.

Belegger en retailer moeten in dit proces in toenemende mate samen optrekken om de omzet in het winkelcentrum te maximaliseren (Buvelot, 2007). Het daadwerkelijke functioneren van winkelcentra is dus afhankelijk van de wijze waarop wordt ingespeeld op de dynamiek binnen de verschillende markten door de betrokken actoren. De drie deelmarkten worden gekenmerkt door verschillend gedrag van de actoren en dynamiek.

Dit terwijl de termijnen van een retailer veel korter zijn en vaak van collectie tot collectie lopen. De retailer is continu bezig met de grilligheid van de consument. De21condities op de benoemde deelmarkten zijn sterk bepalend voor het functioneren van winkelcentra (zie figuur 8). Figuur 8. De verschillende deelmarkten (de Kroon, 2002)Doordat op de detailhandelsmarkt door de consument in toenemende mate ander gedrag getoond wordt en de consumentenbehoeften tot op heden onvoldoende centraal hebben gestaan, staan de businessmodellen gebaseerd op bovenstaande waardeketen onder druk.

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read