Beter Samenwerken wethinknext.com

Published Nov 01, 20
6 min read

Samenwerken Binnen Een Team

Het kan ook zijn dat tijdens een project blijkt dat bijsturing nodig is vanwege oplopende kosten die niet meer binnen de kaders van de business case passen, of dat deadlines stelselmatig niet gehaald worden. Ook menselijke factoren kunnen een aanleiding zijn, bijvoorbeeld als een projectmanager en zijn projectmedewerkers behoefte hebben aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking en sfeer binnen het project.

(Uit: interview Paolo Cinelli, CIO IKEA) Bij het beschrijven van referentiemodellen voor het evalueren gebruiken we de brede definitie van een IT-project. Beter gezegd, dit boek richt zich op het evalueren van projecten met een IT-component. In de praktijk worden voor een IT-component ook andere termen gebruikt zoals ICT (Informatie- en Communicatie Technologie), informatiesysteem (IS) of hardware en software.

Samenwerken wethinknextSamenwerken wethinknext.com

In dit hoofdstuk beschrijven we wat we bedoelen met de gekozen afbakening van een project. In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd voor een project. Zo hanteert AXELOS voor PRINCE2 de definitie van een project als: ‘Een uniek tijdelijk samenwerkingsverband, met een vooraf gedefinieerd budget en doorlooptijd, dat leidt tot een vooraf overeengekomen projectresultaat en een continue valide business case’ (vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com).

In mijn optiek zijn er geen IT-projecten. Een project betekent een verandering en IT is hooguit een onderdeel daarvan. (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) Voor het Project Management Institute (PMI) is een project een tijdelijke onderneming om een uniek product, dienst of resultaat te creëren.

De ISO-standaard 21500 definieert een project als: ‘Het behalen van een doelstelling door het uitvoeren van een uniek aantal processen, bestaande uit gecoördineerde en gecontroleerde activiteiten met start- en einddata. Het behalen van de projectdoelstelling vereist resultaten conform gespecificeerde eisen, alsmede meervoudige randvoorwaarden zoals tijd, geld en capaciteit’. [in het Engels: ‘A unique set of processes consisting of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective.

Van der Molen (2009) benadrukt het doel van een project - vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com. Het doel is om door middel van een investering tot waardecreatie voor een organisatie of haar omgeving te komen. Mede gebaseerd op de aspecten die in de voorgaande definities zijn beschreven, wordt in dit boek een project dan ook gedefinieerd aan de hand van de volgende kenmerken: Beschikt over een door een gemandateerde opdrachtgever ondertekende of afgegeven opdracht.

Heeft een begin en een einde en wordt op enig moment afgesloten, waarbij de resultaten worden overgedragen aan de staande organisatie. Beschikt over een eigen planning met mijlpalen en een capaciteitsplanning. Kent een gefaseerde uitvoering van het proces. Beschikt over speciaal toegekende middelen, waaronder een projectbudget, een ontwikkelbudget en capaciteit - vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com.

Belang Van Samenwerken wethinknext.com

De verandering zelf is inefficiënt, dus moet je hier een apart budget voor vrijmaken (het resultaat beoogt dat natuurlijk niet te zijn) (vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com). (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) Een project acteert in de zogenoemde ‘duivelsdriehoek’: het spanningsveld van tijd, geld en kwaliteit. Soms spreekt men ook wel van het ‘duivelsvierkant.

Binnen dit spanningsveld kent een project zijn eigen doelstelling, zijn eigen beheersprocessen, een eigen organisatie, een specifieke werkwijze en eigen interne informatiestromen. Dit wordt ondersteund door specifieke IT-voorzieningen voor dat project waarmee projectmedewerkers hun werk doen. Een project staat binnen zijn omgeving en draagt bij aan de veranderingen binnen die organisatie.

Samenwerken Of Samen Werken we think nextOverleggen En Samenwerken wethinknext.com

1 is dit gevisualiseerd. Er is een nieuw evenwicht nodig tussen een professionele opdrachtgever en een volwassen opdrachtnemer, beiden gericht op het doel. De IT-sector bevindt zich nog in een ontwikkelfase waarin men graag wil laten zien wat men kan. Een verandering van houding is nodig, waarbij de IT-er zich afvraagt: “Is dit wel een IT-probleem?” Ga de opdrachtgever opvoeden in plaats van je te gedragen als whizzkid.

Samenwerken Of Samen Werken wethinknext.comSamenwerken Binnen Een Team

Als de houding van de whizzkid niet verandert, dan wordt uiteindelijk het vertrouwen geschaad. (Uit: interview Saskia Stuiveling, president Algemene Rekenkamer) Figuur 1. 1 Project binnen zijn omgeving De definities en kenmerken van een project hebben betrekking op People, Product en Process (Cooper & Kleinschmidt, 1986). In de marketing en bij kwaliteitsmanagement is dit een gebruikelijke indeling.

Het is een rubricering die later in het boek terugkomt bij het indelen van methoden, best practices, standaarden en frameworks die als referentie gebruikt kunnen worden voor het evalueren van projecten met een IT-component. Het opsplitsen in kleinere projecten is goed maar er moet wel één visie (architectuur) aan ten grondslag liggen.

(Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) In dit boek gaat het om projecten die veranderingen in een organisatie doorvoeren met behulp van een IT-component. vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com. Een project met een IT-component is dus een project dat tot doel heeft om beheersbaar een verandering te realiseren in een organisatie en/of haar omgeving waarbij het ontwikkelen en/of het invoeren van informatietechnologie noodzakelijk is om die verandering tot een succes te maken.

Het gaat om ‘een verandering in samenhang’. samenwerking team verbeteren wethinknext. Een evaluatie van een dergelijk project met een IT-component is altijd nuttig en kan in elke fase van het project plaatsvinden. Ook projecten die nog moeten starten kunnen al geholpen zijn bij een goede evaluatie. Waarom beperkt de scope van dit boek zich tot het evalueren van projecten met een IT-component en richt het zich niet op andere projecten en/of veranderingsprocessen? Het toepassen van IT in bedrijven en bij de overheid wordt steeds groter en complexer.

Samenwerken Team

Kortom, veel redenen om projecten gefundeerd te evalueren, er van te leren en volgende projecten beter uit te voeren. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen projectleiders en projectmanagers. Er zijn veel medewerkers opgeleid om projecten te beheersen en te managen, maar er zijn te weinig mensen die projecten daadwerkelijk kunnen ‘leiden’.

‘Cut the crap’ en werk naar een doel toe. vaardigheden voor het samenwerken in teams wethinknext.com. (Uit: interview Wichert van Engelen, manager ICT Vernieuwing bij GVB) In de praktijk zijn het niet alleen projecten met een IT-component die last hebben van het niet tijdig of binnen budget behalen van vooraf gedefinieerde resultaten. Ook infrastructurele projecten kampen hiermee en menig procesverbeteringsprogramma of kwaliteitsmanagementsysteem strandt al voordat het is ingebed in een organisatie.

Delen uit dit boek zijn zeker ook bruikbaar voor projecten uit andere doelgroepen. Projecten met een IT-component worden in de praktijk vaak IT-projecten genoemd. Juist door het steeds meer samengaan van business en IT in de voortbrengingsketen en op diverse agile-manieren van werken, is het belangrijk om naar het geheel te kijken: van idee tot opgeleverd proces met bijbehorende IT en de niet-IT-ondersteuning.

Een Team wethinknextSamenwerken

Op basis van de definitie van een IT-project helpen de volgende hoofdstukken je verder met de wijze waarop je een dergelijke evaluatie vorm kunt geven. December 19th, 2018 by maurits I am humbled over the many unanticipated consequences of the accidental creation of my pocket guide to Scrum. I equally enjoyed updating my book to a second edition 5 years later.

The first batch will be available 16 January 2019 and soon after in all major formats (hard copy, Kindle, PDF, eBook, ePub) via all main channels worldwide - een team wethinknext. Who would have figured that there was room for a second edition of my pocket guide to Scrum? Certainly as my book remained in the best-seller list of my publisher all the time? For this deliberate endeavor, I considered how I described the Scrum Values in the first edition.

More from Waardepropositie

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read