Cursus De Wet Op De Ondernemingsraden (Wor)

Gepubliceerd mrt. 09, 22
6 min read

Training Voor De Ondernemingsraad - Basis En Beleid

Tijdens de training hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden van het Gerechtshof gekeken naar de mogelijkheden die de OR vanuit de WOR heeft. November 2014 Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd voor de ondernemingsraad, waarin het team aan de slag is gegaan met onderlinge samenwerking, door middel van teamanalyse en teamactiviteiten.

De ondernemingsraad heeft een goede basis gecreëerd met duidelijke prioriteiten, afspraken en werkwijzen om op een effectieve manier hun rol in te vullen. Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,3 November 2014 - januari 2020 Na verscheidene ontwikkelingen binnen de organisatie en een overname heeft Haagse Beek een training voor de OR verzorgd (cursus). Tijdens deze training kwamen onderwerpen aan bod als het instrumentarium van de OR, het krachtenveld waarin de OR opereert, de positionering en de strategieën die de OR kan gebruiken om de doelstellingen te bereiken.

Training Advies OndernemingsraadOr Cursus

Oktober 2014 - oktober 2017 Haagse Beek heeft zowel de centrale ondernemingsraad (COR) als de ondernemingsraad van de afdelingen Revalidatie & Advies Noord en Intensieve Revalidatie begeleid. De trainingsdag van het COR stond in het teken van de reorganisatie en de reactie van de COR op de sociale paragraaf, opgesteld door de Raad van Bestuur.

Tevens heeft Haagse Beek een reglement opgesteld voor de OR. Daarnaast heeft Haagse Beek een starttraining verzorgd voor de OR van de locatie Het Loo Erf, waarbij de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden is besproken en is gekeken naar hoe de OR kan reageren op een adviesaanvraag die op dat moment speelde - ondernemingsraad.

Training Ervaren Ondernemingsraad

Alle OR-leden hebben hun beeld van de organisatie getekend, waarna een vruchtbare discussie op gang kwam over de goede en slechte aspecten van de cultuur binnen de Inspectie van het Onderwijs. We hebben stilgestaan bij het creëren van betrokkenheid binnen de organisatie en succesfactoren voor een cultuuromslag benoemd. De uitkomsten zijn aan het eind van de dag besproken met de bestuurder.

Haagse Beek heeft het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad begeleid bij het opzetten van een nieuwe structuur en werkwijze, zoals voor de verwerking van grote aantallen advies- en instemmingsaanvragen. Daarnaast heeft Haagse Beek het dagelijks bestuur gecoacht op onderwerpen als prioritering, delegeren, leiding geven en het komen tot een goede werkrelatie met de bestuurder.

Tevens is aandacht besteed aan de essentie van de Wet op de Ondernemingsraden en hebben de OR-leden elkaar beter leren kennen. Vervolgens hebben wij in een aantal sessies de ondernemingsraad ondersteund op het gebied van gespreksvoering, onder meer met de bestuurder. Bij het aantreden van een nieuwe OR zijn we gevraagd om te ondersteunen bij het professionaliseren van de eigen OR-werkzaamheden en de positionering naar de WOR-bestuurder. ondernemingsraad.

Ondernemingsraad - Training - Advies - Medezeggenschap - OrOnderwerpen Voor De Or Training

Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,5 Mei 2016 Voor de startende personeelsvertegenwoordiging van dit leer-/werkbedrijf heeft Haagse Beek een training verzorgd. De bijeenkomst was gericht op kennismaking, inzicht in de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Er is gekeken naar de ontwikkelingen waar Ons, Bedrijf mee te maken heeft of zou kunnen krijgen - basiscursus.

Training Advies Ondernemingsraad

Juni 2016 Voor de startende personeelsvertegenwoordiging heeft Haagse Beek een training verzorgd, gericht op elkaar leren kennen, samenwerken als team, de rechten en plichten van de PVT en het bepalen van inhoudelijke doelstellingen. Mei 2016 - juni 2019 In diverse bijeenkomsten hebben we met de OC aandacht besteed aan de Wet op ondernemingsraden, het formuleren van inhoudelijke doelstellingen, teambuilding, het oefenen van vergadertechnieken, het uitoefenen van invloed op en onderhandelen met de bestuurder en zichtbaarheid bij de achterban (advies).

Na het aantreden van een nieuwe directie en een uitbreiding van de OC, heeft de OC tijdens een tweedaagse training aandacht besteed aan teambuilding en kennismaking op het gebied van inhoud (wat zijn onze ambities en doelstellingen?), proces (hoe werken we met elkaar samen?) en relatie (wat zijn ieders sterke kanten en leerpunten?) - leergang.

Binnen de coöperatie wordt samengewerkt voor het leveren van chronische zorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De ondernemingsraad van het CIHN heeft onder andere te maken met organisatieveranderingen en bijbehorende adviesaanvragen. Tijdens de jaarlijkse trainingsdagen reflecteert Haagse Beek met de OR op inhoud, proces en relatie, door middel van de communicatiedriehoek.

De OR staat stil bij de eigen missie en visie, denkt na over relevante ontwikkelingen en concretiseert de prioriteiten voor de komende periode, met aandacht voor de zichtbaarheid van de OR en het contact met de achterban. "Fijn dat de cursus praktijkgericht is, ook omdat de trainer de organisatie inmiddels een beetje kent en daar goed op inhaakt.

Trainingen Op Maat Voor Jouw Or

Verschillende elementen uit de Planning & Control-cyclus kwamen aan bod. In een tweedaagse training voor de gehele OR is vervolgens aandacht besteed aan hoe de OR zich proactief kan opstellen bij komende organisatieveranderingen. In een vervolgtraining met een deels vernieuwde OR hebben we onder meer besproken wat de OR in de afgelopen tijd succesvol heeft gemaakt en wat nodig is voor het komende jaar.

De training leverde de OR een concreet plan op voor de uitwerking van inhoudelijke speerpunten en handvatten voor het contact met de bestuurder. Oktober 2017 - september 2019 Tijdens een training aan de ondernemingsraad zijn we in het bijzonder ingegaan op de aankomende organisatieveranderingen en een mogelijke bestuurlijke fusie met IJmondgemeenten.

In een vervolgsessie hebben we stilgestaan bij successen en leerpunten in de medezeggenschap, het ontwikkelen van een eigen strategie en het expliciteren van wat ieder OR-lid kan en wil bijdragen. Met de OR hebben we gekeken naar de wijze waarop de VGW-commissie op een effectieve manier kan worden ingezet als sparringpartner in het kader van pre-advies over arbo en welzijn van medewerkers.

Ook hebben we een bijeenkomst met de OR en de commissie VGW begeleid. Hierbij hebben we de methodiek van emergenetics gebruikt. Aan de hand van praktijkcasussen hebben we gesproken over verschillen in denk- en gedragsstijlen. Dit helpt om elkaar beter te begrijpen. De OR en de VGW-commissie hebben de wederzijdse verwachtingen helder gemaakt, zodat er nog beter samengewerkt kan worden.

Or Training En Or Cursus Versterk De Or, Commissie Of Pvt

mei 2018 Deze ambtelijke organisatie werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. ondernemingsraad. In april 2018 had de bijna geheel vernieuwde ondernemingsraad behoefte aan een goede introductie op het wettelijke kader waarbinnen de OR functioneert. Tijdens een tweedaagse training werd de basis van de WOR besproken en middels casussen uitgewerkt.

Ook leerden de OR-leden elkaar beter kennen en werden verwachtingen en ambities gedeeld. juli 2017 De ondernemingsraad van het NIP is in 2017 overgegaan naar een personeelsvertegenwoordiging (PVT). Ook zijn er een aantal nieuwe leden aangesloten. Om een goede start te maken, heeft de PVT gekozen voor een training onder begeleiding van Haagse Beek, waarbij ook de directeur en de adviseur P&O aanwezig waren. training.

Naast aandacht voor de positie en rol van de PVT in de organisatie is dieper ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen een OR en een PVT. Tevens is de agenda voor het komende jaar besproken en zijn er concrete afspraken gemaakt over de manier van werken - adviesbureau. Januari 2010 - april 2018 Periodieke begeleiding van de ondernemingsraad.Oude en nieuwe OR-leden hebben elkaar beter leren kennen en zijn goed op de hoogte van de essentie van de Wet op de ondernemingsraden en hoe dit gekoppeld is aan onderwerpen die spelen binnen Logicx. Er is afgestemd wat de doelen, prioriteiten en bijbehorende interne werkwijze voor de komende periode zijn en hoe de communicatie met de directie en medewerkers vorm krijgt.

Meer van Waardepropositie

Navigation

Home

Latest Posts

Omgevingscommunicatie Plan

Published May 20, 22
6 min read

Or Cursus

Published May 01, 22
6 min read